យល់ដឹង

មកមើលហត្ថលេខាប្រធានាធិបតីអាមេរិក ទាំង 10 រូបចុងក្រោយ ព្រោះមិន​មែនយើង​គ្រប់​គ្នា​គឺសុទ្ធ​តែ​ធ្លាប់បាន​ឃើញនោះទេ

ហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនីមួយៗលេចឡើងនៅលើឯកសាររាប់ពាន់ឯកសារពីអាណត្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការិយាល័យរាប់បញ្ចូលទាំងលិខិតបញ្ជាប្រតិបត្តិនិងច្បាប់។ ពិធីចុះហត្ថលេខាជាសាធារណៈគឺជាប្រពៃណីមួយនៅក្នុងនយោបាយរបស់អាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីប្រទះឃើញទង្វើរបស់សភានៅក្នុងច្បាប់។ វាមានប្រពៃណីជាច្រើនដូចជារបៀបប្រើប៊ិចចំនួនប៉ុន្មានក្នុងកំឡុងពេលចុះហត្ថលេខា។

ទោះ​ជាយ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ មិន​មែនយើង​គ្រប់​គ្នា​គឺសុទ្ធ​តែ​ធ្លាប់បាន​ឃើញ​ហត្ថលេខា​របស់ប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកទាំង​នោះ​ទេ។

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ហត្ថលេខា​របស់ប្រធានាធិបតី​ អាមេរិចទាំង 10​ រូបចុងក្រោយ

10. Lyndon B. Johnson

9. Richard Nixon

8. Gerald Ford

7. Jimmy Carter

6. Ronald Reagan

5. George H.W. Bush

4.Bill Clinton

3. George W. Bush

2. Barack Obama

1. Donald Trump