ស្ត្រី​គ្រប់រូប​មាន​របស់​នេះ​គ្រប់គ្នា តែ​មានស្រ្តីតិចតួច​ណាស់​ដែលមិនដឹង​ល្បិច​ប្រើប្រាស់​

សំឡី​អនាម័យ​ពិតជា​​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំងណាស់​​សំរាប់​ស្ត្រី​គ្រប់​រូប​ សំឡីអនាម័យត្រូវបានស្រ្តីជាច្រើននិយមប្រើប្រាស់ពេលមានរដូវ។ ក្រៅពីនេះ សំឡី​អនាម័យ​នេះ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ប្រើប្រាស់​វិធី​ផ្សេង​ក្នុងស្ថានភាព​បន្ទាន់ ក្រៅពី​ការយក​ទៅប្រើ​សម្រាប់​ការ​មក​រដូវ​។ ហើតស្រ្តីតិចតួច​ណាស់​ប្រហែល​ដឹងថា​សំឡី​អនាម័យ​នេះ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ប្រើប្រាស់​វិធី​ផ្សេង ។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​អត្ថប្រយោជន៍​ដ៏​ខ្លាំងក្លា​របស់​សំឡី​អនាម័យ ក្រៅពី​ការយក​ទៅប្រើ​សម្រាប់​ការ​មក​រដូវ​ ​៖

  • ប្រើ​សម្រាប់​រុំ និង​ការពារ​មុខរបួស​
  • អាច​យកទៅ​ច្រោះ​ទឹក​មុនពេល​ទៅ​ដាំ​ផឹក​
  • ជូត​សម្អាត​កន្លែង​សើម​
  • ទ្រាប់​សុដន់​
  • ជូត​ញើស​
  • ធ្វើជា​ម៉ា​សបិត​ក្រោម​ភ្នែក​កុំឱ្យ​ដក់​សាច់​ក្រោម​ភ្នែក​
  • ប្រើ​សម្រាប់​ដាំ​សណ្ដែកបណ្ដុះ​និង​គ្រាប់​រុក្ខជាតិ​បន្លែ​៕

Written by